Recenzje na żywo na całym świecie

Jak opracować biznesplan. Wytyczne i kroki, które należy podjąć

Jak opracować biznesplan

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to nie tylko napisanie biznesplanu, wybór formy prawnej i rejestracja firmy. To właśnie stosowanie bardziej drobiazgowego podejścia pomoże opracować zyskowny i bezpieczny projekt.

KROKI DO OPRACOWANIA BIZNESPLANU

Tworzenie projektu biznesowego wiąże się z prostą metodologią, polegającą na wykonaniu kilku kroków, z których każdy stanowi ważny element. Wykonując wszystkie opisane kroki, przedsiębiorca może mieć pewność, że potwierdził wykonalność swojego projektu i zbadał każdy jego aspekt.

Opracowanie projektu obejmuje następujące etapy:

POTWIERDZIĆ POMYSŁ I PRZYGOTOWAĆ PROJEKT

Czy pomysł jest trafny i wykonalny?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to proces, który wymaga czasu, środków i zaangażowania. Aby uniknąć rozczarowań, przed przystąpieniem do realizacji projektu biznesowego należy sprawdzić, czy jest on możliwy do zrealizowania.

Wiąże się to z koniecznością sprawdzenia pod kątem wielu kryteriów, czy pomysł jest możliwy do zrealizowania i czy przedsiębiorstwo ma rzeczywisty interes handlowy.

Aby go zweryfikować, należy potwierdzić następujące elementy:

Wykonalność finansowa. Masz środki finansowe na przygotowanie i uruchomienie swojego projektu. Musisz oszacować czas i koszty potrzebne do przygotowania i uruchomienia projektu, a także dostępne dla Ciebie środki finansowe.

Osobista zdolność do pracy. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga wiele czasu i wysiłku. Może mieć wpływ na zdolność do pracy, a także na standard życia Twojego i Twojej rodziny. Upewnij się, że masz wsparcie rodziny i przyjaciół. Upewnij się, że jesteś przygotowany na pracę do późna, radzenie sobie ze stresem i niepowodzeniami oraz akceptację ewentualnych ograniczeń finansowych.

Wykonalność zawodowa. Każdy projekt jest inny i wymaga od wykonawcy wielu cech. Przywództwo, wytrwałość, perswazyjność, ciekawość, dynamizm... Czy posiadasz niezbędne cechy i umiejętności? Jeśli brakuje niektórych, czy zidentyfikowałeś profile, które są chętne do przyłączenia się, uczestnictwa lub wsparcia? Czy dostępne są jakieś szkolenia i czy masz czas na ich odbycie?

Możliwości techniczne. Czy zidentyfikowałeś potrzeby technologiczne swojego projektu? Czy potrzebujesz konkretnych umiejętności? Czy trzeba zatwierdzić jakieś konkretne aspekty? Czy zidentyfikowałeś środki na zaspokojenie swoich potrzeb?

Ważność regulacyjna. Czy zbadałeś przepisy istotne dla Twojego projektu? Potrzebujesz odbyć szkolenie, zdobyć doświadczenie, uzyskać dyplom? Jak długo to trwa? Czy istnieją jakieś rozwiązania?

Rentowność handlowa. Czy potwierdziłeś zainteresowanie swoim rozwiązaniem u klientów testowych? Jak wypadasz na tle swoich bezpośrednich i pośrednich konkurentów? Jakie są główne etapy tworzenia Twojego projektu?

Po ustaleniu wykonalności projektu należy zastanowić się nad krokami, które należy podjąć, aby stworzyć wiarygodny i kompletny projekt. Specyfika projektu i Twoje osobiste doświadczenia mogą zachęcić Cię do dodania lub pominięcia pewnych kroków.

Na przykład etap badania rynku może być mniej ważny lub wręcz zbędny dla wielu specjalistów, którzy znają się na rzeczy i postanowili założyć własną firmę. Można go również uniknąć w przypadku start-upów, które decydują się na rozwój swojej oferty z wykorzystaniem metod Agile lub iteracyjnych (Lean start-up, Design Sprint itp.).

I odwrotnie, dla innowacyjnej firmy ważna może być ochrona pomysłu poprzez rejestrację patentu lub znaku towarowego. Właściciel firmy przeprowadzi badanie obszaru zlewni, aby zidentyfikować najbardziej obiecujące sektory geograficzne i określić najlepsze miejsce na założenie swojej działalności. Nabywca jak najszybciej przeprowadzi audyt finansowy przejmowanej firmy, ewentualnie odbędzie szkolenie, aby zapoznać się z nieznanym obszarem działalności.

Ostatecznie to przedsiębiorca musi określić odpowiedni sposób postępowania w oparciu o swoje umiejętności i specyfikę swojego projektu.

W jaki sposób będziecie prowadzić swój projekt?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to ambitne i ważne przedsięwzięcie. Jak wiele projektów, jego sukces zależy nie tylko od jakości projektu, ale także od sposobu jego realizacji. Twórca biznesu, który poświęca czas na sporządzenie planu działania, zwiększa efektywność.

Każde działanie jest zdefiniowane, zaplanowane i monitorowane. Koordynacja i właściwa kolejność kroków związanych z zakładaniem firmy przyspieszy realizację przedsięwzięcia, ograniczy koszty i uczyni je bezpieczniejszym.

DEFINIOWANIE PROPOZYCJI WARTOŚCI

Zdefiniowanie propozycji wartości oznacza określenie w jednym zdaniu korzyści, jakie Twój projekt przynosi użytkownikom. To nie jest slogan ani hasło.

Odpowiedzi na poniższe 3 pytania pomogą Ci go napisać:

  1.  Jaki problem rozwiążesz?
  2.  Jakie cechy, funkcjonalności i specyfika sprawiają, że Twoje rozwiązanie jest inne i wyjątkowe?
  3.  Jakie konkretne i mierzalne korzyści mogą uzyskać klienci z Twojej oferty?

STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU UTWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studium wykonalności Twojego projektu tworzenia biznesu składa się z kontroli jego potencjału komercyjnego i sprawdzenia modelu ekonomicznego.

Sprawdzanie potencjału komercyjnego projektu tworzenia przedsiębiorstw

Stworzenie projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się przede wszystkim z oceną jego potencjału komercyjnego i zapewnieniem, że jest on wystarczający do rozwoju działalności.  Aby to zrobić, przedsiębiorca może przeprowadzić badania rynku, aby zrozumieć, jak działa rynek, zbadać konkurencję i głównych graczy, a także segmentować rynek. Segmentacja rynku polega na identyfikacji klientów, którzy mają podobne zachowania.

Badania rynku pozwalają również zbadać, jak postrzegane są różne aspekty oferty (funkcjonalności, usługi, terminy itp.) oraz sprawdzić, czym różni się ona od ofert konkurencyjnych.

Charakter i zakres badania rynku zależy od projektu, jego wielkości i samego rynku.

Badanie modelu biznesowego

Tworzenie modelu biznesowego to określenie mechanizmu ekonomicznego, który pozwoli na to, aby biznes był rentowny i generował przychody. Ważne jest, aby nie mylić modelu biznesowego z prognozowaniem.

Aby stworzyć model biznesowy, przedsiębiorca bada modele ekonomiczne swoich konkurentów i dostosowuje je do swojego projektu. Mogą też skorzystać z prostego i kompletnego narzędzia: modelu biznesowego Canvas. Model biznesowy Canvas pomaga założycielowi lub menedżerowi zidentyfikować kluczowe aspekty ich modelu biznesowego (kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, relacje z klientami, segmenty klientów, kanały, struktura kosztów, źródła przychodów) i skupić je wokół głównej koncepcji - propozycji wartości.

Po potwierdzeniu istnienia rynku z możliwością rozwinięcia na nim biznesu oraz określeniu, jaki będzie model biznesowy, przedsiębiorca może stwierdzić realność stworzenia projektu biznesowego.

OPRACOWANIE PROPOZYCJI BIZNESOWEJ

Opracowanie propozycji handlowej jest fazą bardziej operacyjną, która polega na stworzeniu propozycji. Jest to etap, który może zająć więcej lub mniej czasu, w zależności od specyfiki projektu.  Zazwyczaj jest to dość szybkie w przypadku projektów inteligentnych/usługowych, które wymagają od Ciebie dostarczenia swoich umiejętności, jak np. zostanie freelancerem. Z drugiej strony, jest dłuższy i często bardziej złożony, gdy projekt wiąże się z ograniczeniami lub wymaga inwestycji i/lub rozwoju (stworzenie produktu, opracowanie konkretnej strony internetowej, opracowanie food trucka itp.)

Gdy wymagany jest rozwój produktu lub wsparcie usług, opracowanie propozycji obejmuje prototypowanie. Etap ten rzadko jest wykonywany za jednym zamachem; obejmuje on fazy testowania, sprawdzania, doskonalenia i walidacji. Nie wyobrażaj sobie, że Twoje podejście będzie liniowe; będzie się składać z osiągnięć, momentów blokady, wątpliwości, sporadycznych zwrotów akcji i mniej lub bardziej zadowalających technicznie rozwiązań. Etapy te są ważne z kilku względów:

W rzeczywistości etap ten przyczynia się nie tylko do rozwoju propozycji, ale także do zbierania informacji w celu oceny i przygotowania jej do produkcji seryjnej oraz obliczenia jej kosztów.

Dużą pomocą jest integracja wspierającego i adaptacyjnego ekosystemu, takiego jak inkubator, przestrzeń co-workingowa, firma czy centrum biznesowe. Oferuje wiele możliwości wymiany doświadczeń i spotkań z ludźmi, aby być wyzwaniem, a czasem nawet pytaniem, aby ułożyć i zaprezentować swój projekt....

Właściwe może być również rozważenie iteracyjnych metod rozwoju produktu lub usługi (Leanstartup, Design Thinking, Desin Sprint itp.).

Gdy propozycja jest już gotowa, dąż do stworzenia MVP (minimum viable product). Termin ten odnosi się do gotowej koncepcji z podstawową funkcjonalnością, która ma zaspokoić potrzeby Twoich docelowych klientów. Pozwala zdefiniować produkt, który zaspokaja podstawowe potrzeby klientów przy możliwie najniższym koszcie. Najprawdopodobniej będzie on stanowił podstawę Twojej pierwszej propozycji handlowej.

ROZWÓJ STRATEGII

Opracowanie i przestrzeganie strategii pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Strategia pomaga wypracować podejście biznesowe odpowiednie do sytuacji, a przede wszystkim pomaga określić, jak osiągnąć cele, jakie działania podjąć i jak je zaplanować. Strategia jest opracowywana w trzech etapach:

TWORZENIE PROJEKTU: KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU

Po sprawdzeniu wykonalności projektu, wygenerowaniu propozycji biznesowej i opracowaniu strategii rozwoju, utworzenie projektu tworzenia biznesu wiąże się z określeniem kluczowych czynników sukcesu.

Polega to na zidentyfikowaniu elementów, które przyczynią się do sukcesu Twojego projektu. W większości przypadków elementy te zostały zidentyfikowane w poprzednich krokach. Następnie musisz do nich wrócić, podkreślić je i, jeśli to możliwe, ukierunkować i przygotować działania następcze dla każdego z nich, aby zoptymalizować swoje szanse na sukces.

SPORZĄDZANIE PROGNOZ FINANSOWYCH

Prognoza finansowa służy do potwierdzenia interesu i równowagi finansowej projektu. Polega ona na oszacowaniu prognozowanych przychodów i wydatków w celu określenia rentowności projektu w ciągu pierwszych kilku lat oraz określenia potrzeb finansowych, które należy przewidzieć. Składa się on z prowizorycznego rachunku zysków i strat w celu sporządzenia prowizorycznego bilansu, prowizorycznego planu przepływu środków pieniężnych oraz planu inwestycyjnego.

Pewne wskaźniki i proporcje pomagają zobrazować potencjał finansowy projektu. Kiedy przedsiębiorca tworzy projekt biznesowy, ważne jest, aby zwrócił szczególną uwagę na projekcje finansowe, które pozwolą mu uzasadnić potencjał projektu i trafność jego modelu biznesowego.

JAK NAPISAĆ I OPRACOWAĆ BIZNESPLAN?

Biznesplan służy do prezentacji projektu potencjalnym partnerom. Podejście, jakie przyjmuje przedsiębiorca podczas pisania biznesplanu, ma wiele zalet:

Biznesplan składa się z dwóch odrębnych części:

Część opisowa, która wyjaśnia genezę projektu, jego zainteresowanie, potencjał ekonomiczny, obejmuje materiały prezentacyjne, prezentację rynku, model biznesowy, propozycję handlową (produkt i/lub usługa, jego funkcjonalność, zalety, perspektywy rozwoju, informacje zwrotne z testów z klientami, ...), zespół założycielski, strategię rozwoju, kluczowe czynniki sukcesu, strukturę prawną i finansową.

Część finansowa, składająca się z prognozy finansowej i tabel prezentacyjnych (przewidywany rachunek wyników, przewidywany bilans, przewidywany plan przepływów pieniężnych, plan finansowy, wskaźniki itp.), a także potrzeby finansowe i sposób wykorzystania finansowania. Wyjaśnia również charakter planowanych kontrahentów w zależności od rodzaju finansowania (pożyczka, stowarzyszenie, crowdfunding, fundraising itp.).

TWORZENIE BIZNESPLANU: POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

Finansowanie projektu tworzenia przedsiębiorstwa obejmuje trzy różne, uzupełniające się aspekty:

W większości przypadków przedsiębiorca musi polegać na oszczędnościach, dotacjach, subwencjach, wkładach kapitałowych, wkładach na rachunek bieżący, crowdfundingu i pożyczkach, aby sfinansować stworzenie i uruchomienie projektu. Warto przewidzieć dodatkową marżę w wysokości 10-15% na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i trudniejszego niż zakładano rozpoczęcia działalności. Pamiętaj, że przepływ gotówki jest głównym kryterium, bez przepływu gotówki nie możesz nic zrobić.

Nie wszystkie projekty wymagają zewnętrznego finansowania. Konsultanci, niektóre pomoce domowe, freelancerzy i inne działania mogą rozpocząć się bez konieczności specjalnego finansowania. Wiele projektów wymaga jednak dodatkowego finansowania. Finansowanie jest więc ważnym krokiem, który należy rozpocząć na jak najwcześniejszym etapie. Kontakt z partnerami finansowymi może zostać nawiązany zaraz po sfinalizowaniu pakietu finansowego. Ten ostatni mierzy wysokość finansowania, które trzeba znaleźć i zdolność firmy do spłaty zadłużenia.

Uwaga:

Ważne jest, aby nie zaniedbać finansowania swoich dochodów. Jako właściciel projektu jesteś siłą napędową projektu i jeśli nie docenisz swoich potrzeb lub źle ocenisz spodziewane przychody, możesz być zmuszony do przynajmniej częściowego porzucenia projektu, co opóźni jego uruchomienie.

0 Komentarze

Zostaw komentarz

Artykuły

Ostatni posty
Jak opracować biznesplan
23 / 01 / 24

Jak znaleźć pracę dla emerytów w Europie

W dzisiejszych czasach praca zdalna stała się powszechną i popularną formą zatrudnienia. W tym artykule przyjrzymy się, jak znaleźć pracę zdalną dla emerytów w Europie.

Jak opracować biznesplan
29 / 12 / 23

VinFast i Marubeni dadzą drugie życie akumulatorom do pojazdów elektrycznych

VinFast i Marubeni znalazły sprytny sposób na ponowne wykorzystanie starych akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Jak opracować biznesplan
12 / 12 / 23

CKB: Czy CKB to dobra inwestycja czy nie?

W tym artykule przyjrzymy się, czy CKB jest dobrą inwestycją, a także przyjrzymy się czynnikom, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Kontakt