Zasady i warunki

 

Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej

Twój dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlega niniejszym warunkom oraz wszelkim powiadomieniom, zastrzeżeniom lub innym warunkom i oświadczeniom zawartym na tej stronie internetowej. Korzystając z tej strony internetowej zgadzasz się podlegać tym warunkom.

Nie wszystkie produkty i usługi, o których mowa na tej stronie są koniecznie dostarczane przez nas. Identyfikacja lub wykorzystanie jakichkolwiek produktów, usług, stron internetowych lub sieci osób trzecich nie stanowi poparcia dla takich produktów, usług, stron internetowych lub sieci. Niniejsza witryna może umożliwiać dostęp do witryn i sieci dostarczanych przez osoby inne niż my za pośrednictwem hipertekstu lub innego łącza. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów znajdujących się na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci, która nie jest pod naszą bezpośrednią kontrolą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do takich innych witryn lub sieci za pośrednictwem takiego łącza może wymagać od nas przekazania pewnych informacji o użytkowniku właścicielowi takiej witryny lub sieci. Żadna z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie ma na celu ani nie powinna być rozumiana przez Państwa jako porada inwestycyjna udzielana przez nas lub za naszym pośrednictwem.

Odpowiedzialność odwiedzających

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. Obowiązkiem osób odwiedzających niniejszą stronę internetową jest sprawdzenie warunków i przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów prawa lub regulacji, którym podlegają.

Produkty i usługi

Dane rynkowe

W odniesieniu do wszelkich danych rynkowych lub innych informacji, które my lub jakikolwiek inny dostawca usług zewnętrznych wyświetla na tej stronie, (a) takie dane są jedynie orientacyjne, a my i każdy taki dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli takie dane lub informacje są niedokładne lub niekompletne pod jakimkolwiek względem; (b) my i każdy taki dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które podejmujesz lub nie podejmujesz w oparciu o takie dane lub informacje; oraz (c) takie dane lub informacje są zastrzeżone dla nas i / lub każdego takiego dostawcy i nie masz prawa do retransmisji, redystrybucji, publikacji, ujawniania lub wyświetlania w całości lub w części takich danych lub informacji osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy może to być wymagane przez prawo lub przepisy.

Oferty osób trzecich

Ta strona może zawierać odniesienia do innych ofert specjalnych lub promocji przez osoby, które nie są częścią naszej grupy firm. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, które nie może być wyłączone, nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakości, dokładności, przydatności handlowej lub przydatności do celu towarów lub usług dostępnych od tych osób. Użytkownik korzysta z towarów lub usług od tych osób na własne ryzyko. Zabezpieczasz każdego członka naszej grupy spółek przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami wynikającymi z lub związanymi z uzyskaniem przez Ciebie towarów lub usług od osób trzecich, o których mowa na tej stronie.

Poufność

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie instrukcje lub komunikaty przekazywane przez niego lub w jego imieniu za pośrednictwem tej strony internetowej są wykonywane na własne ryzyko. Upoważniają nas Państwo do polegania i działania na, i traktowania jako w pełni autoryzowane i wiążące dla Państwa, wszelkich instrukcji udzielonych nam, które uważamy za udzielone przez Państwa.

Prywatność

Przestrzegamy obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku korzystania lub dostępu do tej strony, lub naszego zaniechania w dostarczaniu tej strony. Nasza odpowiedzialność za zaniedbanie, naruszenie umowy lub naruszenie prawa w wyniku naszego zaniechania udostępnienia tej strony lub jej części, lub za problemy z tą stroną, które nie mogą być zgodnie z prawem wykluczone, jest ograniczona, według naszego uznania i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, do ponownego dostarczenia tej strony lub jej części do Ciebie, lub do zapłaty za ponowne dostarczenie tej strony lub jej części do Ciebie.

Zmiana

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na tej stronie, informacje podane na stronie mogą ulec zmianie, często bez uprzedzenia.

Niniejsze warunki mogą być modyfikowane w dowolnym momencie przez nas i zgadzasz się nadal być związany tymi warunkami, jak zmodyfikowano. Powiadomimy Cię o tych zmianach poprzez opublikowanie zmienionych warunków na tej stronie - nie będziemy osobno powiadamiać Cię o tych zmianach.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do treści niniejszej strony internetowej należą do nas lub do osób trzecich, w tym naszych licencjodawców. Zawartość ta może zawierać nazwy, terminy i/lub dane, które mogą, ale nie muszą być oznaczone symbolem identyfikującym je jako nazwy, terminy lub elementy, do których zastrzeżono prawa autorskie lub zarejestrowany znak towarowy. Brak takiego symbolu nie powinien być w żadnym wypadku rozumiany jako oznaczający, że dana nazwa, termin lub dane nie są własnością intelektualną naszą lub strony trzeciej.

Jakakolwiek własność intelektualna osób trzecich użyta przez nas w treści naszej strony internetowej nie powinna być interpretowana jako oznaczająca, że właściciel strony trzeciej sponsoruje, popiera lub jest w jakikolwiek sposób powiązany z nami lub z naszą działalnością, ani że składa jakiekolwiek oświadczenie dotyczące celowości obstawiania zakładów lub handlu naszymi produktami.

Rozdzielność

Jeżeli całość lub jakakolwiek część postanowień niniejszego regulaminu jest nieważna, niewykonalna lub niezgodna z prawem w danej jurysdykcji, wówczas to postanowienie lub, jeżeli jest to dopuszczalne, odpowiednia jego część, zostanie rozdzielona w odniesieniu do tej jurysdykcji. Pozostała część Regulaminu będzie miała pełną moc i skuteczność, a ważność lub wykonalność tego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji pozostaje nienaruszona. Niniejsza klauzula nie będzie miała wpływu, jeśli rozdzielenie zmienia podstawowy charakter Warunków lub jest sprzeczne z porządkiem publicznym.

Powiadomienia

Możemy wysyłać zawiadomienia na adres e-mail podany nam przez Ciebie. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że powiadomisz nas o każdej zmianie swojego adresu e-mail. Każde zawiadomienie wysłane przez nas na Twój adres e-mail będzie uważane za dostarczone w momencie wysłania.

Wypowiedzenie

Mamy prawo do zakończenia korzystania z tej strony, jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że naruszyłeś warunki.